Site announcements

स्नातक तह प्रथम वर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ll

by Jiwan Poudel -

स्नातक तह प्रथम वर्ष (२०७६/०७७) को परीक्षा फाराम भर्न बाकीँ विद्यार्थीहरुले मिति २०७८/०२/२८ गते भित्रमा परीक्षा फाराम भर्नुहुन जानकारी गराईन्छ । उक्त समय भित्र परीक्षा फाराम भर्न छुटेमा क्याम्पस प्रशासन जवाफदेही हुने छैन ।

(Edited by System Administrator - original submission Tuesday, 8 June 2021, 10:57 PM)

(Edited by System Administrator - original submission Tuesday, 8 June 2021, 10:57 PM)

Older topics...